Hvordan 40 milliarder kroner blev væk

Der er udskrevet valg til repræsentantskabet i den nyetablerede forening NLP fmba, der i august blev udskilt af TryghedsGruppens smba. Også i TryghedsGruppen er der udskrevet valg til repræsentantskabet. Dog kun i region Sjælland. TryghedsGruppen præsenterer sig som en medlemsbaseret virksomhed. Udtrykket er et produkt af den selskabsretlige hjemmesløjd, der er en del af hverdagen … Læs mere

Andelskassernes svanesang

Med den planlagte kapitaludvidelse i DAB står andelskasserne til at miste kontrollen med det, der tid­­ligere var deres fælles bank. De kooperative banker kom al­drig til at spille nogen større rolle i Danmark. Hvad er grunden hertil? Manglende lov­­giv­ning eller blot almindelig uformåenhed? I gamle dage – det er 25 år siden – spillede det … Læs mere

Reguleringen, der gik i fisk

Dansk fiskeri er kvoteret. Fiskerne blev i 2005 tildelt retten til en fast an­­del af den årlige kvote. Fiskerettighederne, der er om­sæt­telige, er ble­­vet kapitaliseret. Den nuværende genera­ti­on af fiskere har ind­draget ressourcerenten, der tilhører os alle. Den 8. september løb DR2’s udsendelse Kvotekonger og små fisk over skærmen. Udsendelsen gav et tankevækkende indblik i … Læs mere

Forsikringsselskaber eller pengemaskiner?

Dansk skadesforsikring har udviklet sig til en sand penge­ma­skine. Aktionærerne er blevet målet, forsikringstagerne midlet. Over en halv snes år er prisen for at få dækket en forsikrings­ska­de steget med 16-17 pct. Vi mangler de gensidige sel­skab­er. I et interview til Berlingske den 10. august adviserede Topdanmarks topchef Christian Sagild billigere forsikringer. Skadesforsikringsselskaberne har de … Læs mere

Myndighederne har svigtet forsikringstagerne i opgøret om TryghedsGruppens formue

Den 6. august tager TryghedsGruppens bestyrelse det endelige opgør om selskabets formue på 40 milliarder kroner. Medlemmerne, forsikringsselskabets kunder, der ejer de mange penge, står til at blive de store tabere, hvis bestyrelsen tromler sin vilje igennem. TryghedsGruppen, Trygs moderselskab, har i mange år kæmpet med svære identitetsproblemer. TryghedsGruppen er det gamle gensidige forsikringsselskab Tryg, … Læs mere

Græsk roulette

Den græske tragedie har antaget karakter af et pokerspil uden loft over indsatsen. Hvem blinker først? Tsipras eller Merkel? Det intense drama har fjernet opmærksomheden fra de sande skyldige: den politiske elite, der overtog magten efter militærjuntaen, og de inter­na­­tionale långivere. Sammenbruddet i Grækenland er en tragedie uden helte. Interessen samler sig om skurkene. Men … Læs mere

Midt i en valgkamp

Politikerne vægrer sig ved at foretage den helt nød­­vendige priori­te­­ring. Auto­mat­reaktionen er flere og større bevillinger – pakker – hver gang et nyt pro­blem popper op. Resultatet er blevet en vul­gær kvan­­tificering af dansk politik. Og en oppustet offentlig sektor.  På torsdag skal vi til stemmeurnerne. Der er valg til Folketinget. Valgkampen raser. Politikere, som … Læs mere

Keep it simple, Stupid (KISS)

En tsunami af reguleringer har ramt den finansielle sektor siden finanskrisen. Det er blevet svært at se skoven for bare træer. Der skal mere til end sund fornuft og ordentlighed, hvis man vil sidde med ved bestyrelsens bord. Men er det bare godt? Det er tid for årsmøder. Den 7. maj var der årsmøde i … Læs mere

Tryg – udlodning eller varm luft?

TryghedsGruppens formue på 40 milliarder tilhører forsikrings­kun­derne. Nu skal livsforsikringskunderne selv kunne råde over de­res andel. Men hvad betyder nu det for kunderne? Ingenting, hvis det står til bestyrelsen.  Kunderne i det gensidige forsikringsselskab Tryg placerede i 1991 forsikringsvirksomheden i to datterselskaber, nu Tryg Forsikring A/S og Nordea Liv & Pension A/S. Det gensidige selskab … Læs mere

Super Mario og bazookaen

Over de næste 19 måneder pumper ECB 1.140 milliarder euro ud i økonomien for at tvinge renten ned. Det sker på et tids­punkt, hvor renten ligger omkring nul. Realøkono­mi­en re­a­gerer næppe på flere rentestimuli. Det ligner et kap­løb mod bunden. Den 5. marts afholdt Den Europæiske Centralbank (ECB) møde i Styrelsesrådet. Den traditionelle pressekonference, der … Læs mere

Finanskrisen – refleksioner over retsopgøret

Syv år efter finanskrisen er vi kun lige kommet i gang med retsopgøret. Den dømmende magt bør spørge sig selv, om vi ikke kan gøre det lidt bedre. Og den lovgivende magt bør overveje, om straffebestemmel­ser­ne i lov om finansiel virksomhed er hensigtsmæssige. I februar 1952 standsede den færøske bank Sjóvinnubankin sine betalinger. Banken blev … Læs mere

Spillet om kronen

Den danske krone er som en korkprop, der af euroen er truk­ket under vand. Nationalbanken forsikrer, at kronen ik­ke popper op igen. Midlet, der skal holde kro­nen på plads – en negativ rente, kan vise sig både uhensigts­mæs­sigt og util­strækkeligt. Den danske krone er under pres. Som Dannevirke i 1864 skulle holdes for enhver pris … Læs mere

TryghedsGruppen – hvad strides de om?

Tryg. TryghedsGruppen er en ejerforening, der skal varetage for­sikringstagernes interesser. Salget af livs­­forsikringssel­skab­­et og børsnoteringen af Tryg satte for­sik­­­rings­tagerne uden for reel indflydelse. TryghedsGruppens bestyrelse har mis­­for­stået sin opgave. Der er for tiden valg til TryghedsGruppens repræsentantskab. Det lyder ikke særligt spændende. Længe påkaldte valget sig da heller ikke opmærksomhed. TryghedsGruppen levede efter devisen: den … Læs mere

Den lille nordjyske bankkrig

Spar Nord og Nordjyske Bank har dystet om den knibske Nørre­sund­­by Bank. Nordjyske Bank synes at have truk­ket det læng­ste strå. Men har banken sejret ad helvede til? Og hvad laver Jyske Bank i Frede­riks­havn? Antallet af pengeinstitutter er halveret over de seneste 10 år. En del institutter er gået konkurs. Andre har ladet sig … Læs mere

PFA – pensionsbranchens mønsterbryder

PFA har givet sine konkurrenter baghjul. Drivmidlet har været en aggressiv markedsføring og en ukonventionel anvendelse af dele af selskabets bo­nus­hensættelser, der sammen med en be­skeden egenkapital udgør sel­skab­ets kapitalgrundlag. PFA Pension har de senere måneder fået en fyldig omtale i pressen – en omtale, som selskabet sikkert gerne havde været foruden. Det skulle vise … Læs mere