Om et skattefradrag, der ikke var

Det har været en lettere uvirkelig oplevelse at læse om TAKS’ (SKAT) af­gø­rel­­se i sagen om Eik Bankis skattefradrag for underbalancen i den gam­le bank, der opgav ævred den 30. september 2010. Goodwill eller underbalance? Ifølge afgørelsen, således som den er refereret af banken, kan underbalancen opfattes som skattemæssig goodwill, men værdien af denne goodwill er nul … Læs mere

Foreningen NLP taget ved næsen af Nordea

Afviklingen af sparekasserne, kreditforeningerne og de gensi­di­ge forsikringsselskaber har efterladt os med en række fonds­lig­nende konstruktioner, der ofte viser sig at være foreninger eller sel­skaber med begrænset ansvar. Lovgrundlaget er dif­fust, og myndighedernes tilsyn utilstrækkeligt. Sædvanligvis skelner vi i Danmark mellem almennyttige fonde, hvis forhold reguleres af fondsloven, og erhvervsdrivende fonde, hvis forhold reguleres af … Læs mere

Eik’s skattesag

Medens vi venter på en afgørelse i sagen om Eik Bankis skat­tefradrag på en halv milliard kroner, har banken taget dras­tiske midler i brug for at luk­ke munden på en kri­tisk pres­se og besværlige systemkritikere. En magt­fuld­kom­men le­del­se uden for demokratisk kontrol kører med klatten. Den færøske Eik Banki, som Finansiel Stabilitet stiftede i oktober … Læs mere

Skibskreditten i rum sø

Salget af den tidligere skibskreditfond kaster lys på den problematiske model for omdannelse af erhvervsdrivende fonde til aktieselskaber. Den bundne fondsreserve kan opfattes som et afdragsfrit, billigt lån, der tilskynder til en gearet balance. Danmarks Skibskredit A/S (DSK) er sat til salg. DSK, den tidligere Danmarks Skibskreditfond, er som så mange andre lånefonde stiftet i … Læs mere

Har bankerne et forklaringsproblem?

Bankerne, der besværer sig over skærpede kapitalkrav, har i 2016 udbetalt rekordudbytter. Budskabet er svært at kommunikere. Det bliver ikke bedre af, at bankerne forholder sig overfladisk til sektorens kapitalomkostninger. Bankerne har gjort sig til Prügelknaben. Det har vakt politisk røre, at bankerne i 2016 har udbetalt rekordudbytter: 10 milliarder kroner. Det ligger markant over … Læs mere

Statens dobbeltrolle i DONG

DONG. Med børsnoteringen er der etableret et problema­tisk ejer­skab. Staten, der yder betydelige subsidier til DONG, sid­der tilbage med en spinkel aktiemajoritet i et profitmaksi­me­ren­de selskab. Hvem skal nu værne elforbrugerne og skat­te­­­­bor­gerne? Den 9. juni blev aktierne i DONG optaget til notering på børsen. Ikke et øje var tørt. Voksne mænd ringede med en … Læs mere

Grøn omstilling kræver finansiel omstilling

CIGARKASSEØKONOMI. Der er på Christiansborg en vis lyst til at finansiere meget sto­re pro­jekter – elektrificeringen af jernbanenettet og den grøn­ne om­stil­ling – efter cigarkasselignende principper. Det er åben­bart po­li­tisk-ideologisk bekvemt. Men det er ikke i øvrigt hensigtsmæssigt. I mit tidligere liv besøgte jeg en dag en djærv håndværker (han kaldte sig ganske vist entreprenør), … Læs mere

Panama – hvad bankerne ikke havde brug for

Vi er de seneste par uger blevet noget klogere på, hvad de i banken (også) gør efter tre. Efterspillet til dokumentaren vi­ste en sektor, der har problemer med troværdigheden. Filer­ne fra Panama dukkede op på et såre ubelejligt tidspunkt. Nordea, Danmarks næststørste bank, har på det seneste løst billet til en tur i mediemøllen. At … Læs mere

Kapitalkravene – ikke nogen hindring for udlån

Pengerigelighed. Den finansielle sektor vil gerne have lem­pet kapitalkravene. Det er der næppe nogen grund til. De fle­ste banker opfylder kravene med en bred margin, og den ne­ga­tive rente tilskynder bankerne til at udlåne likviditeten. Jesper Rangvid og Jonas Kragh offentliggjorde i sidste uge en rapport om den effekt, skærpede individuelle krav til solvensen har … Læs mere

Nykredit – et hus i splid med sig selv?

Børsnotering. En måned før valget til repræsentantskabet gør Nykredits le­delse op med 165 års foreningseje. Nykredit skal på børsen. Be­styrelsen siger, at Nykredit mangler kapital. Men er det rigtigt? Og hvorfor mangler Nykredit kapital? Nykredit planlægger en børsnotering. Det meddelte realkreditmastodonten den 4. februar. Der ventes at gå 12-24 måneder, før Nykredit Holding er parat … Læs mere

Peter Gæmelkes fornemmelse for demokrati

Mere brok. Peter Gæmelke – fungerende formand for NLP, en forening af forsikringstagere i Nordea Liv & Pension (tidligere Tryg Liv amba) – lod sig den 23. d.m. interviewe af dagbladet Jyllands-Posten. Gæmelke mener, at NLP i demokratisk henseende er det ypperste, verden endnu har set. Gæmelke, der ikke gider mere brok, benyttede lejligheden til … Læs mere

Foreningen NLP’s bestyrelse på gale veje

Der er valg til repræsentantskabet i Foreningen NLP. Foreningen, der bogfører en formue på 8 milliarder kroner, omfatter kunderne i det tidligere Tryg Liv (nu Nordea Liv & Pension). Indtil 1999 ejede livsforsikringskunderne og skadesforsikringskunderne i forholdet 35:65 forsikringskoncernen Tryg gennem TryghedsGruppen smba. På udflugt med Nordea I 1999 fusionerede Tryg med Unibank. Året efter … Læs mere

Man gjorde et gensidigt selskab fortræd

Kundekapital. En historieløs bestyrelsesformand i foreningen NLP – det gamle gensidige livsforsikringsselskab Tryg – omgås med planer om at stille medlemmernes kapital til rådighed for Nordea Liv & Pension A/S. En farce er forbi, en ny kan begynde. I morgen (19. januar 2016) indledes valget til TryghedsGruppens repræsentantskab. Denne gang i Region Sjælland. Endnu en gang … Læs mere

Nykredit – en forening eller hvad?

Medlemsindflydelse. Uroen om Nykredit skal ses i lyset af den utilstrækkelige lovgivning, der regulerer omdannelsen af ko­ope­ra­tive virksomheder til ak­tie­sel­skaber. Myndighederne, der for­ud­sættes at vær­ne medlemmernes interesser, har svigtet. Den 23. april 2009 holdt Realkreditrådet årsmøde. Nykredits koncernchef, der var formand for rådet, glædede sig over at kunne byde velkommen til økonomi- og erhvervsminister Lene … Læs mere

Kick-back eller returkommission?

Investeringsforeningerne. Med et års forsinkelse forventes en arbejdsgruppe i december at fremlægge en rapport, der skal pege på et alternativ til den kontroversielle formidlingsprovision – en ”skjult” provision, som investorerne betaler til bankerne. I april i fjor nedsatte erhvervsministeren en arbejdsgruppe, der skal kigge nærmere på den såkaldte formidlingsprovision, som investeringsforeningerne betaler til pengeinstitutterne. Baggrunden … Læs mere