Statens dobbeltrolle i DONG

Af Jørn Astrup Hansen 1

DONG. Med børsnoteringen er der etableret et problema­tisk ejer­skab. Staten, der yder betydelige subsidier til DONG, sid­der tilbage med en spinkel aktiemajoritet i et profitmaksi­me­ren­de selskab. Hvem skal nu værne elforbrugerne og skat­te­­­­bor­gerne? Den 9. juni blev aktierne i DONG … Fortsættes

Grøn omstilling kræver finansiel omstilling

Af Jørn Astrup Hansen 0

CIGARKASSEØKONOMI. Der er på Christiansborg en vis lyst til at finansiere meget sto­re pro­jekter – elektrificeringen af jernbanenettet og den grøn­ne om­stil­ling – efter cigarkasselignende principper. Det er åben­bart po­li­tisk-ideologisk bekvemt. Men det er ikke i øvrigt hensigtsmæssigt. I mit … Fortsættes

Panama – hvad bankerne ikke havde brug for

Af Jørn Astrup Hansen 0

Vi er de seneste par uger blevet noget klogere på, hvad de i banken (også) gør efter tre. Efterspillet til dokumentaren vi­ste en sektor, der har problemer med troværdigheden. Filer­ne fra Panama dukkede op på et såre ubelejligt tidspunkt. Nordea, … Fortsættes

Kapitalkravene – ikke nogen hindring for udlån

Af Jørn Astrup Hansen 0

Pengerigelighed. Den finansielle sektor vil gerne have lem­pet kapitalkravene. Det er der næppe nogen grund til. De fle­ste banker opfylder kravene med en bred margin, og den ne­ga­tive rente tilskynder bankerne til at udlåne likviditeten. Jesper Rangvid og Jonas Kragh … Fortsættes

Nykredit – et hus i splid med sig selv?

Af Jørn Astrup Hansen 3

Børsnotering. En måned før valget til repræsentantskabet gør Nykredits le­delse op med 165 års foreningseje. Nykredit skal på børsen. Be­styrelsen siger, at Nykredit mangler kapital. Men er det rigtigt? Og hvorfor mangler Nykredit kapital? Nykredit planlægger en børsnotering. Det meddelte … Fortsættes

Peter Gæmelkes fornemmelse for demokrati

Af Jørn Astrup Hansen 4

Mere brok. Peter Gæmelke – fungerende formand for NLP, en forening af forsikringstagere i Nordea Liv & Pension (tidligere Tryg Liv amba) – lod sig den 23. d.m. interviewe af dagbladet Jyllands-Posten. Gæmelke mener, at NLP i demokratisk henseende er … Fortsættes

Foreningen NLP’s bestyrelse på gale veje

Af Jørn Astrup Hansen 0

Der er valg til repræsentantskabet i Foreningen NLP. Foreningen, der bogfører en formue på 8 milliarder kroner, omfatter kunderne i det tidligere Tryg Liv (nu Nordea Liv & Pension). Indtil 1999 ejede livsforsikringskunderne og skadesforsikringskunderne i forholdet 35:65 forsikringskoncernen Tryg … Fortsættes

Man gjorde et gensidigt selskab fortræd

Af Jørn Astrup Hansen 0

Kundekapital. En historieløs bestyrelsesformand i foreningen NLP – det gamle gensidige livsforsikringsselskab Tryg – omgås med planer om at stille medlemmernes kapital til rådighed for Nordea Liv & Pension A/S. En farce er forbi, en ny kan begynde. I morgen (19. … Fortsættes

Nykredit – en forening eller hvad?

Af Jørn Astrup Hansen 1

Medlemsindflydelse. Uroen om Nykredit skal ses i lyset af den utilstrækkelige lovgivning, der regulerer omdannelsen af ko­ope­ra­tive virksomheder til ak­tie­sel­skaber. Myndighederne, der for­ud­sættes at vær­ne medlemmernes interesser, har svigtet. Den 23. april 2009 holdt Realkreditrådet årsmøde. Nykredits koncernchef, der var … Fortsættes

Kick-back eller returkommission?

Af Jørn Astrup Hansen 0

Investeringsforeningerne. Med et års forsinkelse forventes en arbejdsgruppe i december at fremlægge en rapport, der skal pege på et alternativ til den kontroversielle formidlingsprovision – en ”skjult” provision, som investorerne betaler til bankerne. I april i fjor nedsatte erhvervsministeren en … Fortsættes

Hvordan 40 milliarder kroner blev væk

Af Jørn Astrup Hansen 2

Der er udskrevet valg til repræsentantskabet i den nyetablerede forening NLP fmba, der i august blev udskilt af TryghedsGruppens smba. Også i TryghedsGruppen er der udskrevet valg til repræsentantskabet. Dog kun i region Sjælland. TryghedsGruppen præsenterer sig som en medlemsbaseret … Fortsættes

Andelskassernes svanesang

Af Jørn Astrup Hansen 0

Med den planlagte kapitaludvidelse i DAB står andelskasserne til at miste kontrollen med det, der tid­­ligere var deres fælles bank. De kooperative banker kom al­drig til at spille nogen større rolle i Danmark. Hvad er grunden hertil? Manglende lov­­giv­ning eller … Fortsættes

Reguleringen, der gik i fisk

Af Jørn Astrup Hansen 0

Dansk fiskeri er kvoteret. Fiskerne blev i 2005 tildelt retten til en fast an­­del af den årlige kvote. Fiskerettighederne, der er om­sæt­telige, er ble­­vet kapitaliseret. Den nuværende genera­ti­on af fiskere har ind­draget ressourcerenten, der tilhører os alle. Den 8. september … Fortsættes

Forsikringsselskaber eller pengemaskiner?

Af Jørn Astrup Hansen 0

Dansk skadesforsikring har udviklet sig til en sand penge­ma­skine. Aktionærerne er blevet målet, forsikringstagerne midlet. Over en halv snes år er prisen for at få dækket en forsikrings­ska­de steget med 16-17 pct. Vi mangler de gensidige sel­skab­er. I et interview … Fortsættes