Kick-back eller returkommission?

Af Jørn Astrup Hansen 0

Investeringsforeningerne. Med et års forsinkelse forventes en arbejdsgruppe i december at fremlægge en rapport, der skal pege på et alternativ til den kontroversielle formidlingsprovision – en ”skjult” provision, som investorerne betaler til bankerne. I april i fjor nedsatte erhvervsministeren en … Fortsættes

Hvordan 40 milliarder kroner blev væk

Af Jørn Astrup Hansen 1

Der er udskrevet valg til repræsentantskabet i den nyetablerede forening NLP fmba, der i august blev udskilt af TryghedsGruppens smba. Også i TryghedsGruppen er der udskrevet valg til repræsentantskabet. Dog kun i region Sjælland. TryghedsGruppen præsenterer sig som en medlemsbaseret … Fortsættes

Andelskassernes svanesang

Af Jørn Astrup Hansen 0

Med den planlagte kapitaludvidelse i DAB står andelskasserne til at miste kontrollen med det, der tid­­ligere var deres fælles bank. De kooperative banker kom al­drig til at spille nogen større rolle i Danmark. Hvad er grunden hertil? Manglende lov­­giv­ning eller … Fortsættes

Reguleringen, der gik i fisk

Af Jørn Astrup Hansen 0

Dansk fiskeri er kvoteret. Fiskerne blev i 2005 tildelt retten til en fast an­­del af den årlige kvote. Fiskerettighederne, der er om­sæt­telige, er ble­­vet kapitaliseret. Den nuværende genera­ti­on af fiskere har ind­draget ressourcerenten, der tilhører os alle. Den 8. september … Fortsættes

Forsikringsselskaber eller pengemaskiner?

Af Jørn Astrup Hansen 0

Dansk skadesforsikring har udviklet sig til en sand penge­ma­skine. Aktionærerne er blevet målet, forsikringstagerne midlet. Over en halv snes år er prisen for at få dækket en forsikrings­ska­de steget med 16-17 pct. Vi mangler de gensidige sel­skab­er. I et interview … Fortsættes

Græsk roulette

Af Jørn Astrup Hansen 2

Den græske tragedie har antaget karakter af et pokerspil uden loft over indsatsen. Hvem blinker først? Tsipras eller Merkel? Det intense drama har fjernet opmærksomheden fra de sande skyldige: den politiske elite, der overtog magten efter militærjuntaen, og de inter­na­­tionale … Fortsættes

Midt i en valgkamp

Af Jørn Astrup Hansen 1

Politikerne vægrer sig ved at foretage den helt nød­­vendige priori­te­­ring. Auto­mat­reaktionen er flere og større bevillinger – pakker – hver gang et nyt pro­blem popper op. Resultatet er blevet en vul­gær kvan­­tificering af dansk politik. Og en oppustet offentlig sektor.  … Fortsættes

Keep it simple, Stupid (KISS)

Af Jørn Astrup Hansen 0

En tsunami af reguleringer har ramt den finansielle sektor siden finanskrisen. Det er blevet svært at se skoven for bare træer. Der skal mere til end sund fornuft og ordentlighed, hvis man vil sidde med ved bestyrelsens bord. Men er … Fortsættes

Tryg – udlodning eller varm luft?

Af Jørn Astrup Hansen 1

TryghedsGruppens formue på 40 milliarder tilhører forsikrings­kun­derne. Nu skal livsforsikringskunderne selv kunne råde over de­res andel. Men hvad betyder nu det for kunderne? Ingenting, hvis det står til bestyrelsen.  Kunderne i det gensidige forsikringsselskab Tryg placerede i 1991 forsikringsvirksomheden i … Fortsættes

Super Mario og bazookaen

Af Jørn Astrup Hansen 0

Over de næste 19 måneder pumper ECB 1.140 milliarder euro ud i økonomien for at tvinge renten ned. Det sker på et tids­punkt, hvor renten ligger omkring nul. Realøkono­mi­en re­a­gerer næppe på flere rentestimuli. Det ligner et kap­løb mod bunden. … Fortsættes

Finanskrisen – refleksioner over retsopgøret

Af Jørn Astrup Hansen 1

Syv år efter finanskrisen er vi kun lige kommet i gang med retsopgøret. Den dømmende magt bør spørge sig selv, om vi ikke kan gøre det lidt bedre. Og den lovgivende magt bør overveje, om straffebestemmel­ser­ne i lov om finansiel … Fortsættes

Spillet om kronen

Af Jørn Astrup Hansen 2

Den danske krone er som en korkprop, der af euroen er truk­ket under vand. Nationalbanken forsikrer, at kronen ik­ke popper op igen. Midlet, der skal holde kro­nen på plads – en negativ rente, kan vise sig både uhensigts­mæs­sigt og util­strækkeligt. … Fortsættes

TryghedsGruppen – hvad strides de om?

Af Jørn Astrup Hansen 0

Tryg. TryghedsGruppen er en ejerforening, der skal varetage for­sikringstagernes interesser. Salget af livs­­forsikringssel­skab­­et og børsnoteringen af Tryg satte for­sik­­­rings­tagerne uden for reel indflydelse. TryghedsGruppens bestyrelse har mis­­for­stået sin opgave. Der er for tiden valg til TryghedsGruppens repræsentantskab. Det lyder ikke … Fortsættes

Den lille nordjyske bankkrig

Af Jørn Astrup Hansen 0

Spar Nord og Nordjyske Bank har dystet om den knibske Nørre­sund­­by Bank. Nordjyske Bank synes at have truk­ket det læng­ste strå. Men har banken sejret ad helvede til? Og hvad laver Jyske Bank i Frede­riks­havn? Antallet af pengeinstitutter er halveret … Fortsættes